Съобщение до всички ученици и техните родители във връзка с Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството

72 ОУ „Христо Ботев“ в своята дългогодишна история се е развивало като училище, за което качеството на предоставяните образователни услуги винаги е стояло на първо място. От м.декември 2016г. вече има и нормативна уредба на този процес, според която управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата. Основните цели на управлението на качеството са: повишаване на качеството на предоставяното образование, подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати и организационно развитие на училището.

Оценяването в процеса на управлението на качеството ще се извършва чрез самооценяване на всеки две години и инспектиране на всеки четири години. Първото самооценяване по новата наредба ще се извърши за учебните 2016/17 и 2017/18 години. Самооценяването се извършва в областите: управление на училището и образователен процес. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти и родителите.  Самооценяването се извършва от работна група, която предлага дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в училището, провежда самооценяването, предлага мерки за внасяне на подобрения в работата на училището за повишаване на качеството и изготвя доклад за самооценяването. Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно проучване на мнението на родителите и учениците за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището. Във връзка с това, ви съобщаваме, че в началото и в края на всяка учебна година ще се обръщаме към вас с  молба, обективно и отговорно да попълвате анкетните карти, от които ще разберем вашите очаквания и вашите оценки за предлаганото образование в 72 ОУ „Христо Ботев“,  гр. София.

Уважаеми родители, ние ще разчитаме на вашето сътрудничество в името на просперитета на вашите деца и на училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *