В помощ на родителите

2023-2024:

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

                                        Механизъм.-Наркотични-вещества

График на консултации втори срок 2023-2024

Приемнo  време втори срок 2023-2024

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-24Г

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ


Извадка от Правилника за дейността на 72 ОУ „Христо Ботев“

Родители 

               Чл.12. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е електронния дневник.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

               Чл. 13. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 8. да участват в родителските срещи.
 9. да съдействат за спазването на правилника относно  неизползване на мобилни телефони и други комуникационни устройства.
 10. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, който не съответства на положението му на ученик и добри нрави.

Чл. 14.  (1)  Родителите са длъжни:

 1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител;
 8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.
 9. Родителите трябва да спазват крайния час и трябва да взимат детето си до 18:00 часа. При три нарушения, детето се отстранява от занималня за една седмица, а при следващи такива случаи се уведомяват социалните служби.

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.

 Заявление до Директора за отсъствие по семейни причини

Заявление до класния ръководител за отсъствие по семейни причини

Заявление отсъствие от ЦОУД

Заявление за записване на ученик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *