В помощ на родителите

СПИСЪК-помагала-5-7-клас-2022-2023

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ


Извадка от Правилника за дейността на 72 ОУ „Христо Ботев“

Родители 

               Чл.12. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е тефтера за кореспонденция /I – III клас/ и ученическата книжка /IV – VII клас/. 

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите. 

               Чл. 13. Родителите имат следните права: 

 1. периодичнои своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността; 
 2. дасе срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 
 3. дасе запознаят с училищния учебен план; 
 4. даприсъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 
 5. най-малковеднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието на децата им; 
 6. даизбират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 
 7. даизразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 
 8. да участват в родителските срещи.

               Чл. 14.  (1)  Родителите са длъжни: 

 1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител;
 8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето. 

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

Консултации и приемно време 2 срок 21-22 г.

График контролни и класни работи 5-7 кл втори срок 2021-22

контролни и класни 21-22

ГРАФИК консултации и приемно време I срок 21-22

ГРАФИК консултации и приемно време


Заявление до Директора за отсъствие по семейни причини

Заявление до класния ръководител за отсъствие по семейни причини

Заявление отсъствие от ЦОУД

Заявление за записване на ученик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *