В помощ на родителите

2023-2024:

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

                                        Механизъм.-Наркотични-вещества

График на консултации втори срок 2023-2024

Приемнo  време втори срок 2023-2024

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-24Г

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ


Извадка от Правилника за дейността на 72 ОУ „Христо Ботев“

Родители 

               Чл.12. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е електронния дневник.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

               Чл. 13. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 8. да участват в родителските срещи.
 9. да съдействат за спазването на правилника относно  неизползване на мобилни телефони и други комуникационни устройства.
 10. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, който не съответства на положението му на ученик и добри нрави.

Чл. 14.  (1)  Родителите са длъжни:

 1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител;
 8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.
 9. Родителите трябва да спазват крайния час и трябва да взимат детето си до 18:00 часа. При три нарушения, детето се отстранява от занималня за една седмица, а при следващи такива случаи се уведомяват социалните служби.

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.

 Заявление до класния ръководител за отсъствие по семейни причини

До класния ръководител -образец

Заявление отсъствие от ЦОУД

Заявление за записване на ученик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *