Проекти и национални програми

72 ОУ е домакин на радиоиграта „Деца четат поезия по БНР“. Тук можете да чуете техните участия:

https://www.bulgarche.eu/index.php/chetene-po-bnr-radioigra/2023

 

Учебни години 2019-2020, 2020-2021, 2021/2022 и 2022/2023 година

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

 

Учебни години  2020-2021, 2021/2022 и 2022/2023 година

Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование

 в условията на кризи“                      

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Национална програма „Иновации в действие“

Учебни години  2020-2021, 2021/2022 и 2023-2024 г.

https://drive.google.com/file/d/1rA_MGfkVEkUEVmmYsWSELG-QONIcxPbq/view?usp=sharing

 

Линк към видео:

https://drive.google.com/file/d/1sk1T4LinKhnU7O_y1nf54XzWlSOFvPaq/view

 

Учебни години  2020-2021, 2021/2022 и 2022/2023 година

Подкрепа за приобщаващо образование по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Продължителността му  е 36 месеца

Учебна 2019/2020 година

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Проект "Успех"

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

      От 1 февруари 2012 година 72 ОУ “ Христо Ботев“  започна работа по Проект BG051PO001-4.2.05, наречен Проект „Успех“ и част от програмата  „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

Проектът е тригодишен и цели организирането на учениците в интересни и полезни извънкласни форми на работа и намаляване на неизвинените отсъствия в училище.

През тази година в училището  се работи по четири извънкласни форми:

1. Арт ателие „Креатив“ -ръководител Силвия Тодорова

2. Клуб „Празници, традиции и обичаи в България“ -ръководител Анелия Карабинова

3. Лятно туристическо училище -клуб „Зелена раница“ -ръководител Татяна Саева

4.  Здравно-възпитателно училище- клуб „Здрав и силен“-ръководител Юлияна Пеева


Клуб „Празници, традиции и обичаи в България“

Презентация „Кукери“

Презентация „Нестинарство“

Снимки от работата в клуба

 


Арт ателие „Креатив“

Снимки от работата в клуба

Последни публикации

Кукери

В навечерието на светлия празник Сирни заговезни, Алекс, Денислав Младенов и Мартин от пети клас и тяхната художествена ръководителка Виолета Ефтимова изненадаха учениците и преподавателите с кукерски танц и изгониха болестите и злото.

Благодарим за прекрасната изненада!

  1. Отбелязване на трети март Вашият коментар
  2. Честита Баба Марта! Вашият коментар