Ученици

 Скъпи, ученици

това е страницата, на която ще откриете полезна за вас информация.

 

 

Права и задължения на учениците

 I. Ученикът има следните права

1. Да избира училището, профила или професията и специалността от професията както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми.
2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина-при постъпването му в училище, в началото на всеки срок, както и при поискване;
3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите желания, способности и потребности;
4. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава закрила при накърняване на правата и достойнството му;
5. Да се ползва от формите за насърчаване на редовния достъп до образование;
6. Да ползва безплатно училищната материално-техничаска база по ред, установен от директора на училището, в учебно и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;
7. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо съмоуправление;
8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната и извънучебната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
9. Да дава мнения и препоръки по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
10. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.
11. Ученикът може да отсъства от училище по умажителни причини с следните случай:
11.1 при предоставяне на чедицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува.Ученици, участващи в спортни и други състезания, заради които се налага отсъствие от учебни занятия, могат да се освобождават само от директора след предоставяне на документ, удостоверяващ участиетоим в горните мероприятия.
11.2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родитела.
11.3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището, въз основа на молба от родителя.

II.Ученикът има следните задължения:

1. Да съхранява авторитета на училището и допринася за добрите му традиции;
2. Да не отсъства от учебни часове без уважителна причина;
3. Да се явява в училище в облекло и вид, съответстващ на положението му на ученик и добрите нрави;
4. Да уважава и не накърнява честта и достойнството на другите както и да не прилага физическо и психическо насилие;
5. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребава наркотични вещества и алкохол;
6. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешението на учителя;
7. Да не пречи на учителя при и по повод на изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебни часове;
8. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; забранено е на ученика да носи в училище ножове, спрейове, фунийки с топлийки, бухалки и др;
9. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. При доказана вина виновникът поема разходите по ремонта и щетите. При недоказване на причинителя на щетата класът плаща разходите солидарно.
10. Да носи ученическата си книжка в училище и да я предоставя при поискване от учителя или директора;
11. Да спазва установения вътрешен ред в училището, отразен в настоящия Правилник.
12. Да идва в училище 15 минути преди началото на занятията.
13. Да участва активно в учебния процес, редовно и добросъвестно да изпълнява домашните си работи;
14. Да носи необходимите материали за часовете по домашна техника и икономика, чертожни инструменти и други, както и нужния спортен екип по физическа култура и спорт;
15. Да опазва училищното имущество, да съхранява личните си и на съучениците си вещи. При повреда или изгубване на училищна собственост да възстановават щетите в същия вид и да извършват ремонт на повреденото от тях;
16. Да се движи спокойно без излишен шум по коридорите, стълбището и двора. След биенето на първия звънец, да заеме местата си в кабинетите и класните стаи и да се подготви за час;
17. Да не закъснява за часовете. При закъснение за учебен час ученикът получава една трета неизвинено отсъствие. При направени три закъснения за учебен час те се равняват на 1 неизвинено отсъствие.
18. При отсъствие по болест ученикът е задължен в двудневен срок след явяване в училище да представи медицинска бележка от личен лекар. Медицинските бележки да бъдат преподписани от родителя на ученика.

   

Посетете сайта на сладурите от първи клас

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *