Ученици

Извадка от Правилника за дейността на 72 ОУ „Христо Ботев“

Ученици 

Чл.7.  Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;
 8. да участват в проектни дейности;
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 13. Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(1) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(2) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

(3) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

 1.  Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
 2. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение и заверен от родител;
 3. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
 4. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
 5. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието /по образец на училището/.
 6. Заявлението по т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
 7. В случай, че заявлението по т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
 8.  Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.
 9.  Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по т.8, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.
 10.  В случаите по т.8, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

Чл.8.  Учениците са длъжни:

 1. да присъстват и участват в учебни часове и в дейностите в група на ЦОУД, ако са включени в нея.
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да получат срещу подпис в началото на учебната година комплект безплатни учебници и учебни тетрадки, които отново срещу подпис да върнат в края на учебната година /при унищожен или загубен учебник са длъжни да го възстановят до 10 дни след края на учебната си година/;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
 7. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;
 8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 9. да спазват Правилника за дейността на училището;
 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове и занятията в група на ЦОУД;
 11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове и самоподготовката. Преди началото на първия час да изключват мобилните си телефони и да ги оставят на място, определено от класния ръководител. Телефоните се връщат на учениците след приключване на последния час и ЦОУД, ако ученикът посещава такава. При неспазване на правилото – телефонът се отнема и се връчва на родител, при явяването му в училище.
 12. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави
 13. да не се явява в училище по къси панталон с дължина над коляното
 14. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола, панталони, клинове над коляното, плитки панталони, разкъсани дънки, големи деколтета, потник, тежък грим, непочистени обувки, екстравагантни прически, боядисани коси, дълъг маникюр
 15. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни прически и непочистени обувки;
 16. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
 17. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
 18. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;
 19. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение до 20 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/2 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа;
 20. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;
 21. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
 22. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в отделен правилник и заповед на директора на училището;
 23. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание;
 24. да не бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;
 25.  да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;
 26.  да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;
 27.  да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);
 28.  да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество;
 29. да не използват контакти и ел. ключове.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *