Прием в първи и пети клас

Училищен план-прием  на 72 ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 г. 

Брой паралелки:

 • клас – 1 паралелка
 • V клас – 1 паралелка

Брой места в паралелките:

 • I клас – 24 ученици в паралелка
 • клас – 26 ученици в паралелка

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти
 • пети и шести

 План-приемът е приет на Педагогически съвет с Решение на ПС /Протокол №4/14.03.2023 г./  и Становище на ОС  /Протокол №2/14.03.2023 г./  и утвърден със Заповед № 237/20.03.2023 г.  на директора на 72 ОУ.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Училищен план-прием  на 72 ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г. 

График за прием в 1 клас:

grafik-22-23 1 клас

НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

https://sofia.obshini.bg/doc/4824374

Брой паралелки:

 • клас – 1 паралелка
 • V клас – 1 паралелка

Брой места в паралелките:

 • I клас – 25 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 0
 • клас – 26 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 5

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти
 • пети и шести

План-приемът е приет на Педагогически съвет с  Протокол №6/15.03.2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол №3/15.03.2022 г.  и утвърден със Заповед № 180/22.03.2022 г.  на директора на 72 ОУ.

Заповед прием 1 клас 22-23

Родителска среща за бъдещите първокласници ще се състои на 13.04.2022 г., сряда, от 17.30 ч.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес

График дейности

На 26 април 2022 година ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници 

https://kg.sofia.bg

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в  I клас  може  да  се  свържете с  експерт  от  дирекция  „Образование“   на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

–––––––––––––––––––––––––––-
Свободни места за 2021-2022 учебна година:

1 клас – 0

2 клас – 1

3 клас – 2

4 клас – 4

5 клас – 2

6 клас – 6

7 клас – 0

 Прием  2021-2022 г.
  Излезе първо класиране. Родителите на всички кандидатстващи деца, включително на некласираните, ще получат имейл на електронните си пощи за резултатите от класирането, като могат да проверят къде е класирано детето им и на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и І клас.

Срокът за записване на класираните на първо класиране е 17,00 ч. на 11.06.2021  г. Записването може да се осъществи по електронен път от родителите, които разполагат с квалифициран електронен подпис /КЕП/ в случаите, в които служебните проверки са удостоверили всички заявени критерии, както и на място в съответното училище.

Родителите на всички неприети деца, както и на тези, които са класирани, но не са записани или са записани и в последствие отписани в регламентираните срокове, могат да направят кандидатури за участие във второ класиране, като е препоръчително да проверят за наличие на свободни места на сайта  https://kg.sofia.bg/#/home в избраните от тях училища. Важно е да се отбележи, че ако детето не бъде записано, губи мястото си от първото класиране. При второто класиране, обаче родителят може да посочи както най-желаното от него училище, така и училището от което вече се е отказал.

За участие във второто  класиране се кандидатства до 18,00 ч. на 11.06.2021 г.

Второто класиране ще се извърши на  11.06.2021 г.

Третото класиране е на 18.06.2021 г.

Училищен план-прием  на 72 ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 г. 

Брой паралелки:

 • клас – 1 паралелка
 • V клас – 1 паралелка

Брой места в паралелките:

 • I клас – 25 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 0
 • клас – 26 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 2

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти
 • пети и шести

План-приемът е приет на Педагогически съвет с  Протокол №4/04.02.2021 г. и утвърден със Заповед № 242/25.03.2021 г.  на директора на 72 ОУ.


72-ОУ 21-22

 

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

График на дейностите за първи клас

Система за първи клас

       При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас, може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

За учебната 2021/2022 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, надградена с модул за прием в първи клас.

Новият модул включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

Прилежащи за 72 ОУ „Христо Ботев“ територии – кв.Суходол и с. Мало Бучино

Линк към ИСОДЗ:

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021

Прилежащи за 72 ОУ „Христо Ботев“ територии – кв. Суходол и с. Мало Бучино

   Избираемите учебни часове, които предлага 72 ОУ в първи клас са: български език и литература /БЕЛ/, английски език /АЕ/ и информационни технологии /ИТ/. Те се попълват в заявлението.

В 72 ОУ се организират следните извънкласни дейности:

 1. английски език
 2. футбол
 3. баскетбол
 4. кикбокс
 5. шахмат

   В 72 ОУ се организират и занимания по интереси, които до момента са: спортни клубове, клуб за дигитални компетентности, клуб „Седянка“ /за народни обичаи и традиции/ и математически клуб

  За учениците от първи до шести клас е въведена целодневна организация на учебния ден и е организирано обедно хранене.

За повече информация, вижте линка    „Информация за 72 ОУ“

  Информация за 72 ОУ

Необходими документи:
1. Заявление /по образец/;
2. Оригинал на удостоверение за промяна на настоящ/постоянен адресна детето, издаден от районната администрация
3. Други документ, доказващи декларирани в заявлението обстоятелства според Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
4. Копие от акт за раждане/за сверяване на необходимата информация/

Важна информация:
    Първата ни среща с вас, родителите на бъдещите първокласници, ще се проведе на 18.04.2019 г. /четвъртък/, от 18.00 ч. в 72 ОУ.

     Заповядайте, за да се запознаем и за да получите отговори на въпросите, които ви вълнуват относно кандидатстването и записването на детето ви в I клас!

 

 Училището предлага целодневно обучение на първокласниците по желание на родителите и  топъл обяд. Вашите деца ще се обучават от квалифицирани преподаватели. Разгледайте приложената по-долу брошура, за да получите повече информация!


 

       


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРДЕНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Заявление прием в първи клас 2019/2020 учебна година

Прием първо класиране

 

 


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *