документи

инструктаж ученици

ПЛАН 72 ОУ-Ковид19

Стратегия за развитие

Планове

Годишен план на училището

 

Правилници

Правилник за дейността на 72 ОУ

Правилник за пропусквателния режим

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Програми

Целодневна организация на учебния процес

Превенция на ранното отпадане на ученици

Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Мерки

За повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност на 72 ОУ „Христо Ботев“

Механизъм за работа с ученици в риск от отпадане от училище

Училищна процедура за подаване и разглеждане на жалби

Достъп до обществена информация

Протокол за заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Отчет по чл.15 а, ал.2 от ЗДОИ