Документи

инструктаж ученици

ПЛАН 72 ОУ-Ковид19 21-22

Dneven_Rezhim

Стратегия за развитие

Стратегия – 72 ОУ 2021-2025

ПЛАН – стратегия 72ОУ 21-25

Планове

Годишен план на училището

План на училището 2021-2022г.

План-програма БДП 2022

Правилници

Правилник за дейността на 72 ОУ 2021-2022

Propuskatelen_rejim

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

ПРАВИЛНИК ЗБУТ

Правилник за вътрешния трудов ред

Pravilnik za vutr_trudov_red 2021-2022

Програми

ПРОГРАМА ЦОУД 2021–2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училищe

програма -равни възможности и уязвими

Мерки

МЕРКИ за повиш. на качеството наши

ЕТИЧЕН КОДЕКС 72 ОУ

Училищен механизъм тормоз

процедура жалби

Достъп до обществена информация

Протокол за заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Отчет по чл.15 а, ал.2 от ЗДОИ

Отчет_ЗДОИ

Документи па ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛД ФЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛД-деца, родители